Grand i novi stan

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

 • 1x Stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije (to stambeni objekat H, na katastarskoj parceli broj 10362/3 KO Zemun u kome se nalazi stan br. 17, površine 47.14 m2 po strukturi jednoiposoban, na etaži drugi sprat stambenog objekta H, lamela H2, ulica Šumadijska 30, Zemun, Beograd)
 • 70x Metalac šerpa standard 20cm sa poklopcem
 • 30x Metalac tepsija 28cm
 • 200x Metalac džezva

Ukupan broj nagrada: 301

Tipovi nagrada stan piće kafa posuđe

Opis

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica, državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača, „ATLANTIC GRAND doo Beograd“ i svih povezanih pravnih lica kao ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Mehanizam

Da bi učestvovali u nagradnoj igri potrebno je:

 1. Kupiti Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 400 RSD u trgovinskim radnjama u Srbiji tokom perioda trajanja nagradne igre.
 2. Po izvršenoj kupovini učesnik dobija fiskalni račun na kome se nalazi broj isečka fiskalnog računa - BI broj. Učesnik prijavljuje BI broj sa fiskalnog računa, sat i minut izdavanja fiskalnog računa (u daljem tekstu: „Kod“) preko veb stranice od nagradne igre.
 3. Sačuvati fiskalni račun do momenta uručenja nagrade, ukoliko je BI broj fiskalnog računa izvučen kao dobitni.

Učesnici koji u jednoj kupovini na istom računu kupe proizvode u vrednosti od minimum 400 RSD koji učestvuju u nagradnoj igri, imaju pravo na slanje jedne prijave po fiskalnom računu, odnosno po Kodu.

Prijava se vrši putem internet obrasca na službenoj veb stranici nagradne igre gde je potrebno upisati sledeće podatke:

 • BI broj isečka fiskalnog računa,
 • sat i minut izdavanja računa (koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre),
 • ime i prezime,
 • broj mobilnog telefona,
 • i opciono e-mail adresu.

Učesnik čiji je Kod primljen putem internet obrasca dobiće povratnu poruku o statusu njegove prijave, odnosno po unosu BI broja, sata i minuta izdavanja korisniku će odmah izaći poruka da li je osvojio neku od dnevnih nagrada i koju. U slučaju da nije osvojio nijednu nagradu, korisniku se ispisuje poruka da prijava nije dobitna, ali da čuva račun jer će učestvovati u izvlačenju glavne nagrade.

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem prijava putem internet stranice, ali sa prijavom različitih kodova, i može biti dobitnik više dnevnih nagrada i jedne glavne nagrade. Ukoliko je jedan učesnik dobitnik dnevne nagrade sa izvučenim određenim Kodom kao dobitnim, u izvlačenju za glavnu nagradu može učestvovati sa prijavom različitog Koda od onog koji je prethodno prijavio i koji je izvučen. Jednom izvučen Kod kao dobitni, ne učestvuje više u izvlačenju dnevnih kao ni glavne nagrade. Svaki pojedini kod sa fiskalnog računa definisanog propozicijama ovog Pravilnika može biti prijavljen samo jednom. U slučaju da kod sa istom numeričkom oznakom bude ponovno prijavljen sa istog ili drugog broja telefona, takva prijava biće odbačena i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl...) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri. Priređivač zadržava pravo provere svakog fiskalnog računa, kako za dnevne tako i za glavnu nagradu.

Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri:

 • Grand Gold 100g, 200g, 240g (200g + 20% gratis), 500g, 600g (500g + 100g gratis);
 • Grand Strong 100g, 200g
 • Grand Aroma 100g, 200g, 500g
 • Grand Dekofe 200g
 • Grand „DeLuxe“ 200g
 • Grand 100% Arabica 200g
 • Grand „Brazil Cerrado“ 175g, Grand „ Rwanda Bourbon“ 175g
 • Grand „Black'n'Easy“ 8g, Grand „Black'n'Easy“ sa šećerom 11g, Grand „Black'n'Easy“ strong 10g
 • Grand „Black'n'Easy“ 8g 9+1 gratis, Grand „Black'n'Easy“ 11g 9+1 gratis
 • Grand „Black'n'Easy“ 160g
 • Setovi kompanije „Atlantic Grand“ koji u sebi sadrže pomenutu kafu i to:
  • Grand Gold 200g x2 + staklena džezva;
  • Grand Gold 200g x2 + poklon limenka;
  • Grand Gold 200g x2 + poklon šolja;
  • Grand Gold 200g x2 + šećerko,
  • Grand Aroma 200g x 2 + poklon činija

Izvlačenje dobitnika

Sve prijave se u realnom vremenu upisuju u jedinstvenu bazu.
Prilikom upisa vrši se upoređivanje ključnih parametara prijave (korisnički broj telefona, BI broj, sat i minut izdavanja računa) kako bi se onemogućilo dupliranje jedinstvenih prijava.

Izvlačenje dnevnih nagrada se obavlja svakog dana u periodu trajanja nagradne igre, počevši od 1.11.2021.godine, automatski, putem softvera, metodom instant dobitka, iz baze svih validnih primljenih kodova putem internet obrasca.

Softver dobitnike bira iz jedinstvene baze svih validnih primljenih prijava u određeno vreme (dnevne nagrade), metodom instant dobitka (sve prijave imaju istu šansu za odabir), prema definisanim ograničenjima (u dnevnom izvlačenju učestvuju samo prijave primljene u okviru istog dana), sve u skladu sa zvaničnim pravilnikom.

Odmah nakon slanja ispravnog Koda prijavom na gore objašnjen način, učesnik dobija povratnu informaciju porukom, da li je dobio neku od nagrada ili ne i to kroz obaveštenje na veb stranici.

Svakog dana tokom trajanja nagradne igre kompjuterski kod/algoritam nasumično određuje dobitna vremena za svaku od 300 dnevnih nagrada u okviru celog dana,odnosno od 00:01č do 23:59č. Izuzetak je poslednji dan 15.12.2021. kada će se na isti način odabrati dobitna vremena svih 300 nagrada za taj dan u periodu od 00:01č do 13:59č.

Objava dobitnika za dnevne nagrade će se vršiti na zvaničnoj internet stranici nagradne igre najkasnije 48č nakon izvlačenja poslednjeg dnevnog dobitnika.
Objavljivaće se ime, prezime i brojevi telefona iz dobitnih prijava, sa skrivene 3 zadnje cifre.

Glavna nagrada

Izvlačenje glavne nagrade se vrši 15.12.2021. u 14č automatski, putem softvera, metodom slučajnog odabira, na bazi svih validnih nedobitnih primljenih kodova putem internet obrasca, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim pravilima.

Softver dobitnika bira iz jedinstvene baze svih validnih nedobitnih prijava primljenih za vreme trajanja nagradne igre metodom slučajnog odabira (sve prijave imaju istu šansu za odabir), prema definisanim ograničenjima, sve u skladu sa zvaničnim pravilnikom.

Za glavnu nagradu „Stan u Beogradu“ biće izvučena dva rezervna dobitnika.

Preuzimanje nagrada

U slučaju dobitka dnevne nagrade, dobitnici popunjavaju obavezna potrebna polja za registraciju – e mail adresu i ime i prezime u padajućem meniju odabiraju Metalac radnju u kojoj će preuzeti nagradu. Svi dobitnici koji uspešno završe proces registracije, dobiće e mail potvrde na e mail adresu koju su ostavili prilikom registracije, sa potvrdom o dobijenoj nagradi, odabranoj Metalac radnji za preuzimanje nagrade, vremenskim periodom u okviru kojeg mogu da preuzmu nagradu, kao i informaciju da je neophodno da sa sobom ponesu fiskalni račun sa dobitnim BI brojem. U slučaju da dobitnik nije do kraja završio registraciju, kontakt centar Priređivača će ga kontaktirati u roku od 3 radna dana kako bi ostavili potrebne nedostajuće podatke i izjasnili se u kojoj radnji će preuzeti nagradu. Ukoliko se u predviđenom roku od 3 radna dana učesnik ne javlja ili je iz bilo kog razloga nedostupan operaterima Kontakt Centra, prestaje obaveza dodele nagrade.

Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da pored telefonskog broja, e-mail adresa koju registruju putem internet obrasca bude ispravna, te Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da je došlo do greške tokom registrovanja broja usled čega nagrada ne može biti dodeljena, uručena ili slično.

Dobitnik glavne nagrade je osoba koja se javi na broj telefona koji je izvučen i ostavi podatke operateru kontakt centra koji ih je kontaktirao: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja telefona koji je upisan prilikom prijavljivanja na internet stranici. Operater kontakt centra je dužan da traži saglasnost, osoba koje se jave, prilikom uzimanja podataka koji služe isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada.

Sve dnevne nagrade će se preuzimati u Metalac radnjama preuzimati sledećom dinamikom:

 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 1.11 – 14.11. 2021. nagrade preuzimaju u periodu od 20.11 - 10.12.2021.
 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 15.11-28.11. nagrade preuzimaju u periodu od 10.12 - 30.12.2021.
 • Dobitnici dnevnih nagrada u periodu od 29.11 -15.12. nagrade preuzimaju u periodu od 20.12 - 10.1.2022.

Glavna nagrada

Prilikom uručivanja glavne nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original ličnu kartu iz koje će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG. Navedeni podaci će biti korišćeni u svrhu uručenja nagrade. Obzirom da je u pitanju stan, uručivanje podrazumeva prenos prava svojine na nepokretnosti uz prethodnu overu ugovora kod notara, kao i upis prava svojine u katastar nepokretnosti na osvajača glavne nagrade. Uručenje ključeva stana predstavlja simboličnu predaju glavne nagrade. Takođe, dobitnik glavne nagrade je dužan da podnese na uvid original fiskalni račun, koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 15.12. do 23:59, na kome se nalazi BI broj, sat i minut, isečka fiskalnog računa, koji je dobitni i minimum 400 RSD proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri. Dobitnik je dužan da preda kopiju računa ili sam original osobi koja u ime Priređivača bude uručivala nagradu.

Ukoliko se dobitnik glavne nagrade, ne odazove pozivu kontakt centra Priređivača u roku od 5 radnih dana od dana izvlačenja, on gubi svojstvo dobitnika i nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača. Ukoliko nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika, u roku od 15 dana od dana kada je kontakt centap Priređivača kontaktirao dobitnika, on nema pravo na nagradu i više je ne može potraživati od priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane nadležnog državnog organa. Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni na to ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Sajt igre

novistan.grandkafa.rs
Gost
4 Komentara
Jelena Alijevic
Jelena Alijevic
 pre 9 meseci
4xxxxx
Nagradne igre
Nagradne igre
 pre 9 meseci
Ćao Jelena, kod treba poslati na sajt novistan.grandkafa.rs
Gordana
Gordana
 pre 9 meseci
Dragi organizatori, godinama kupujem grand kafu( od pojavljivanja na trzistu). Ucestvovala sam u nagradnoj igri sa pet racuna I nisam nista dobila.To mi ne bi bio problem, da ne gledam kako pojedine osobe dobijaju u nizu po nekoliko nagrada. Dobijam utisak da su stalno isti dobijali.Pitam se koliko oni kafe popiju u toku dana, da li je piju umesto vode.Ja sam za meec i po kupila 2kg.Mislim da je za samu osobu dovoljno.Razocarana sam!!!! Pozdrav, Gordana Joanovic.
Dusan Ostojic
Dusan Ostojic
 pre 9 meseci
Molim da se ponovi izvlačenje ,sve iz početka ,imate imate povrede Vasih propisa u izvlačenju !
4
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x