Jelen za mladence

Jelen pivo

Trajanje

Nagradna igra je završena!

-

Nagrade

  • ??x 11 boca Jelen piva od 0.5 litara i jedna personalizovana nosiljku za 11 boca Jelen piva od 0,5 litara, sa prezimenom, odnosno prezimenima učesnika i njegovog/njenog supružnika
Tipovi nagrada ostalo piće pivo

Opis

Pravo učešća u promotivnoj kampanji imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji, koja su u periodu od 01.01.2023. godine do 15.08.2023. godine (uključujući oba datuma) sklopila brak pred nadležnim organom, tj. matičarem odnosno ovlašćenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, u smislu odredaba Porodičnog zakona (Sl. glasnik RS br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015) i zakona o matičnim knjigama (Sl. glasnik RS br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018), sa licem koje je u trenutku prijavljivanja za učešće u promotivnoj kampanji punoletno, odnosno ima navršenih 18 godina života.
Maloletnim licima, kao ni punoletnim licima koja su sklopila brak sa licem koje nije punoletno u trenutku prijavljivanja, nije dozvoljeno učešće u promotivnoj kampanji.

Mehanizam

  1. Poseti internet stranicu od nagradne igre jelenzamladence.rs
  2. Izvrši prijavu na navedenoj internet stranici tako što ćeš popuniti obrazac prijave gde treba uneti potpune i ispravne podatke koji su označeni kao obavezni, pri čemu je neophodno priložiti:
    • fotografiju, skeniranu kopiju ili elektronsku verziju izvoda iz matične knjige venčanih u smislu zakona o matičnim knjigama, iz kojeg se mogu utvrditi ime i prezime učesnika i njegovog/njenog supružnika;
    • datum rođenja oba supružnika;
    • datum sklapanja braka;

Rok za prijavu je 31.8.2023. godine i važi za brakove sklopljene od 1.1.2023. godine do 15.8.2023. godine (uključujući oba datuma).

Slanje izvoda iz matične knjige venčanih

U cilju zaštite podataka o ličnosti i zakonite obrade istih, organizator poziva učesnike da, bez izuzetka, pre slanja fotografije ili skenirane kopije izvoda iz matične knjige venčanih, zatamnjivanjem, precrtavanjem ili na drugi pogodan način učine neprepoznatljivim/nečitkim sve druge podatke osim podataka gore navedenih kao obavezni.

Po podnošenju prijave, učesniku će, na adresu elektronske pošte navedenu prilikom prijavljivanja, biti automatski prosleđen mejl sa potvrdom prijema prijave.

U slučaju dostavljanja nepotpunih i/ili nejasnih podataka ili nedostavljanja izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno dostavljanja elektronske kopije izvoda lošeg kvaliteta koja ga čini nečitkim ili iz drugih razloga koji zahtevaju da podneta prijava bude dopunjena, organizator može kontaktirati učesnika putem mejla na adresu elektronske pošte navedenu prilikom prijavljivanja.

Izbor dobitnika

Dobitnici postaju svi učesnici koji pošalju prijave u skladu sa pravilima konkursa.

Jedan učesnik može dobiti samo jedan poklon, što će se primeniti i na situaciju u kojoj učesnik u toku trajanja promotivne kampanje sklopi brak više puta.

U slučaju da se oba supružnika prijave po osnovu sklapanja istog braka, oni mogu ostvariti pravo samo na jedan poklon, te će se u tom slučaju primeniti pravilo prvenstva, odnosno poklon će biti isporučen u skladu sa prijavom za učešće u Promotivnoj kampanji koja je prva podneta.

Pogrešne, nepotpune i prijave u kojima su navedeni netačni podaci smatraće se nevažećim, odnosno učesnici koji su iste podneli neće imati pravo na poklon. Više učesnika sa istovetnim ličnim podacima smatraće se jedinim učesnikom, odnosno imaće pravo samo na jedan poklon, a koji će, shodno pravilu prvenstva, pripasti učesniku koji je prvi podneo prijavu.

Dobitnici poklona u sklopu promotivne kampanje biće o tome obavešteni putem e-mail adrese navedene prilikom prijavljivanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Preuzimanje poklona

Dobitniku će poklon biti poslat na adresu navedenu u prijavi, pri čemu takva adresa mora biti na teritoriji Republike Srbije, te isporučen najkasnije u roku od 70 dana od dana završetka kampanje.

Organizator će, posredstvom partnera za isporuku poklona u okviru promotivne kampanje, kontaktirati dobitnika (putem telefona, tj. pozivom ili slanjem SMS poruke, ili putem adrese elektronske pošte navedene u prijavi) radi dogovora oko termina isporuke. Konstatuje se da isporučeni poklon mogu preuzeti isključivo učesnik lično ili lice izričito određeno od strane učesnika. Ukoliko navedena lica ne budu zatečena na adresi prilikom dogovorenog termina isporuke, organizator neće imati obavezu da isporuku izvrši u drugom terminu.

Sajt igre

jelenzamladence.rs
Gost
0 Komentara
0
Voleli bismo da čujemo tvoje mišljenje, napiši komentar.x
()
x